Trading.com live chat

Klikając przycisk "Rozpocznij chat", wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem usługi Live Chat przez Trading Point of Financial Instruments UK Limited zgodnie z Polityką prywatności Firmy w celu uzyskania pomocy od naszego Działu Wsparcia Klienta.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem Strefy Inwestora lub wysyłając e-mail na adres pl.support.uk@trading.com.

Wszystkie przychodzące i wychodzące rozmowy telefoniczne, a także wiadomości elektroniczne (w tym wiadomości przesyłane za pośrednictwem czatu oraz wiadomości e-mail) między tobą a nami będą rejestrowane i przechowywane w celu monitorowania jakości oraz do celów szkoleniowych i regulacyjnych.

Wprowadź swoje dane poniżej. Jeżeli jesteś naszym klientem, proszę wprowadź swój numer konta, aby móc efektywniej pomóc.

Wprowadzenie

W ramach naszej codziennej działalności gromadzimy dane osobowe naszych obecnych i potencjalnych klientów w celu zapewnienia im produktów i usług spełniających ich oczekiwania, zarówno w trakcie dostarczania tych produktów i usług, jak i podczas przekazywania im informacji w ich zakresie.

Twoja prywatność jest dla nas priorytetem, dlatego przestrzegamy zasad poszanowania i ochrony poufności informacji oraz prywatności osób fizycznych. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób Trading Point of Financial Instruments UK Limited (“Spółka” lub “Trading.com”) gromadzi, używa i zarządza informacjami uzyskanymi od Ciebie lub od osób trzecich, w związku ze świadczeniem przez nas usług lub które zbieramy, gdy korzystasz z naszych usług i/lub naszej strony internetowej (tj. www.trading.com) i/lub innych powiązanych stron internetowych i aplikacji, w tym Strefy Inwestora Spółki. Polityka Prywatności informuje Cię również o przysługujących Ci prawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.

Nasza Polityka Prywatności jest regularnie weryfikowana w celu uwzględnienia wszelkich nowych wymogów, technologii i jakichkolwiek zmian w naszej działalności i praktykach oraz zapewnienia jej zgodności ze zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym. Wszelkie posiadane przez nas dane osobowe będą podlegać postanowieniom zawartym w ostatniej wersji naszej Polityki Prywatności.

Należy zauważyć, że jeśli jesteś obecnym lub byłym pracownikiem naszej Spółki, podwykonawcą lub usługodawcą będącym stroną trzecią, Twoje dane osobowe będą wykorzystywane odpowiednio w ramach umowy o pracę lub stosunku umownego.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy czynności z zakresu przetwarzania przez Trading.com danych osobowych obecnych i potencjalnych klientów, osób odwiedzających stronę internetową Spółki oraz jej pracowników. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy stron internetowych obsługiwanych przez inne organizacje bądź osoby trzecie.

Trading.com jest nazwą handlową Trading Point of Financial Instruments UK Limited.

Trading Point of Financial Instruments UK Limited posiada zezwolenie i jest nadzorowane przez urząd Financial Conduct Authority (FCA) na mocy licencji o numerze 705428. Siedziba spółki znajduje się pod adresem Coppergate House, 10 Whites Row, Spitalfields, London, E1 7NF, United Kingdom (Wielka Brytania). Spółka jest również zarejestrowana w urzędzie Information Commissioner’s Office (ICO) w Wielkiej Brytanii pod numerem rejestracyjnym ZA207621.

Spółka szanuje prywatność każdego użytkownika korzystającego z jej strony internetowej / stron internetowych, dlatego zobowiązuje się do podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków w celu zagwarantowania praw istniejących i potencjalnych klientów, wnioskodawców oraz osób odwiedzających stronę.

Spółka przechowuje wszelkie dane osobowe swoich istniejących oraz potencjalnych klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych.

Dysponujemy niezbędnymi i odpowiednimi środkami i procedurami, zarówno technicznymi, jak i organizacyjnymi, które gwarantują bezpieczeństwo Twoich danych przez cały czas. Przeprowadzamy regularne szkolenia dla wszystkich naszych pracowników, mające na celu podnoszenie świadomości w kwestii znaczenia utrzymywania, ochrony i poszanowania Twojej prywatności i danych osobowych. Jakiekolwiek naruszenie prywatności traktujemy bardzo poważnie, podejmując w takich sytuacjach odpowiednie środki dyscyplinarne, w tym rozwiązanie umowy o pracę.

Dane osobowe, które przekazujesz nam podczas rejestracji jako użytkownik witryny (witryn) Spółki lub jej usług, są klasyfikowane jako informacje zastrzeżone i chronione na kilka różnych sposobów. Aby uzyskać dostęp do informacji zastrzeżonych na swój temat, możesz zalogować się do Strefy Inwestora przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. Masz obowiązek dopilnowania, aby Twoje hasło było znane tylko Tobie i nie zostało ujawnione nikomu innemu. Informacje zastrzeżone są przechowywane w bezpiecznym miejscu, a dostęp do nich mają tylko upoważnieni pracownicy, którym przypisano nazwę użytkownika i hasło. Wszystkie dane osobowe są przesyłane do Spółki za pośrednictwem bezpiecznego 128-bitowego połączenia SSL, co oznacza, że podejmujemy wszelkie uzasadnione środki, aby uniemożliwić dostęp do tych informacji nieupoważnionym osobom. Przekazane Spółce dane osobowe niesklasyfikowane jako informacje zastrzeżone przechowywane są również w bezpiecznym miejscu i udostępniane tylko upoważnionym pracownikom, którzy dysponują nazwą użytkownika i hasłem.

Przekazywanie informacji przez internet nie zawsze jest całkowicie bezpieczne, jednakże Spółka stara się chronić Twoje dane osobowe podejmując odpowiednie środki ostrożności. Po otrzymaniu Twoich danych, zastosujemy ścisłe procedury i zabezpieczenia, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi.

W celu założenia konta transakcyjnego należy najpierw wypełnić formularz zgłoszeniowy podając wymagane informacje i wysłać go do nas. Podczas wypełniania formularza użytkownik zostanie poproszony o ujawnienie danych osobowych w celu umożliwienia Spółce oceny wniosku i zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami. Podane informacje mogą być również wykorzystywane przez Spółkę w celu informowania użytkownika o jej usługach.

Gromadzone przez nas dane obejmują następujące informacje:

 • pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, faks, itp.);
 • data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo;
 • informacje dotyczące dochodów i majątku, w tym informacje na temat źródła funduszy, aktywów i zobowiązań, informacje dotyczące konta bankowego, zestawienia transakcyjne, informacje związane z regulacjami FATCA i CRS oraz sprawozdania finansowe;
 • salda kont transakcyjnych, aktywność transakcyjna, Twoje zapytania i nasze odpowiedzi;
 • informacje na temat sprawowania przez Ciebie znaczących funkcji publicznych (PEP);
 • zawód oraz szczegółowe informacje na temat zatrudnienia;
 • dane uwierzytelniające (np. podpis);
 • dane dotyczące lokalizacji;
 • wyniki transakcyjne, wiedza i doświadczenie;
 • informacje weryfikacyjne, zawierające dane niezbędne do weryfikacji Twojej tożsamości, takie jak paszport lub prawo jazdy (zalicza się do nich również ogólne informacje, które uzyskujemy na Twój temat z rejestrów publicznych lub od niepowiązanych z nami podmiotów). Ponadto możemy gromadzić inne identyfikujące informacje, takie jak numery identyfikacyjne i/lub numer paszportu czy numer identyfikacji podatkowej;
 • wszelkie inne informacje zwyczajowo używane do identyfikowania Ciebie oraz dotyczące Twoich doświadczeń transakcyjnych, które są dla nas istotne w świadczeniu usług na Twoją rzecz;
 • aktywność i ruch na stronie.

Uzyskujemy te informacje na różne sposoby poprzez Twoje korzystanie z naszych usług, w tym poprzez nasze strony internetowe, aplikacje, aplikacje otwarcia konta, formularze otwarcia konta demo, formularze rejestracji na webinary, subskrypcje newsletterów, oraz z danych dostarczanych w trakcie trwającej komunikacji związanej z obsługą klienta. Możemy również gromadzić dane na Twój temat od stron trzecich, takich jak dostawcy usług płatniczych, oraz poprzez publicznie dostępne źródła. Prowadzimy również rejestr Twoich zachowań transakcyjnych, w tym rejestry zawierające dane dotyczące:

 • produktów, na których przeprowadzasz z nami transakcje, oraz ich wyników;
 • danych historycznych w zakresie przeprowadzonych przez Ciebie transakcji i inwestycji, w tym inwestowane kwoty;
 • Twoich preferencji do określonych typów produktów i usług.

Co pewien czas możemy poprosić Cię o dobrowolne podanie innych danych osobowych (na przykład poprzez badanie rynku lub ankiety).

Jeśli zdecydujesz się nie podawać tych informacji, musimy spełnić Twoją prośbę w odniesieniu do konkretnego produktu lub usługi. Może to oznaczać, że nie będziemy mogli dostarczyć Ci tego konkretnego produktu lub usługi.

Jesteśmy uprawnieni do nagrywania wszelkiej komunikacji z Tobą, elektronicznej, telefonicznej, osobiście lub w jakikolwiek inny sposób, dotyczącej dostarczanych przez nas usług oraz naszych relacji biznesowych z Tobą. Nagrania te będą naszą wyłączną własnością i będą stanowić dowód komunikacji między nami. Takie rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane bez użycia sygnału ostrzegawczego lub innego powiadomienia. Ponadto, jeśli osobiście odwiedzisz którekolwiek z naszych biur lub nieruchomości, możemy korzystać w nich z systemu monitoringu CCTV, który zapisze Twój obraz.

Niezamówione dane osobowe

Po otrzymaniu danych osobowych osoby fizycznej, niezamówionych przez nas lub niewymaganych w celu dostarczania naszych usług, dane te w sposób bezpieczny zniszczymy, o ile jest to zgodne z prawem i w rozsądny sposób dla nas wykonalne.

Ubiegający się o pracę

Dane osobowe są przechowywane w aktach osobowych w ramach systemu Zasobów Ludzkich Spółki. Stosujemy oddzielną umowę o zachowaniu poufności dla pracowników, która zostanie Ci przekazana po zatrudnieniu. Spółka może, w zależności od przypadku, przechowywać następujące rodzaje danych na temat odpowiednich osób:

 • imię i nazwisko, numery telefonów, data urodzenia, adres e-mail, płeć, stan cywilny, itp.;
 • CV i inne informacje zgromadzone w procesie rekrutacji;
 • referencje od poprzednich pracodawców;
 • Krajowy numer ubezpieczenia;
 • dane o wyrokach skazujących;
 • nazwa stanowiska, zakres obowiązków, wysokość wynagrodzenia;
 • kwestie dotyczące zachowania, jak upomnienia i postępowanie dyscyplinarne;
 • informacje na temat wydajności wewnętrznej;
 • historia medyczna lub informacje zdrowotne;
 • kody podatkowe;
 • warunki zatrudnienia;
 • szczegóły szkolenia.

Możemy także zwrócić się z prośbą o inne dane osobowe, które możemy uznać za niezbędne w procesie rekrutacji.

Jeśli nie uda Ci się uzyskać zatrudnienia, zwrócimy się o Twoją zgodę na zachowanie Twoich danych, na wypadek pojawienia się innych odpowiednich ofert pracy w Spółce, na które naszym zdaniem możesz chcieć aplikować. Możesz nie wyrazić na to swojej zgody, co nie będzie się wiązać z żadnymi konsekwencjami.

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych na następujących podstawach i w następujących celach:

 1. Wykonanie umowy

  Przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia usług i dostarczania produktów oraz informacji dotyczących naszych produktów i usług w oparciu o stosunek umowny z naszymi klientami (tj., aby wywiązać się z naszych zobowiązań umownych). Ponadto przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, abyśmy mogli realizować procedury wprowadzenia/akceptacji nowych klientów.

  W związku z powyższym, musimy potwierdzić Twoją tożsamość w celu zaakceptowania Cię jako naszego klienta oraz korzystać z tych danych, aby efektywnie zarządzać Twoim kontem transakcyjnym. Może to obejmować kontrole tożsamości oraz analizy zdolności kredytowej przeprowadzane w naszym imieniu przez podmioty trzecie. Wykorzystywanie Twoich danych osobowych jest konieczne, abyśmy wiedzieli kim jesteś ze względu na prawne zobowiązanie przestrzegania obowiązków regulacyjnych "Poznaj Swojego Klienta" oraz zasad należytej staranności wobec klienta.

 2. Przestrzeganie obowiązku prawnego

  Istnieje szereg obowiązków prawnych nałożonych przez odpowiednie przepisy, którym podlegamy, jak również szczegółowych wymogów ustawowych (np. ustawy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, przepisy dotyczące usług finansowych, przepisy dotyczące spółek, przepisy dotyczące ochrony prywatności oraz przepisy podatkowe). Istnieją również różne organy nadzoru, których przepisy i regulacje mają w stosunku do nas zastosowanie. Takie zobowiązania i wymagania nakładają na nas konieczność przeprowadzania czynności przetwarzania danych osobowych w celu analizy zdolności kredytowej, weryfikacji tożsamości, przetwarzania płatności, zgodności z nakazami sądowymi i prawem podatkowym, oraz inne obowiązki sprawozdawcze i kontrole dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

  Zobowiązania te mają zastosowanie w różnych momentach, w tym podczas wprowadzania/akceptacji klientów, płatności i kontroli systemowych dla zarządzania ryzykiem.

 3. Dla celów ochrony uzasadnionych interesów

  Przetwarzamy dane osobowe, aby chronić uzasadnione interesy prowadzone przez nas lub podmiot trzeci. Uzasadniony interes to gospodarczy lub handlowy powód, aby korzystać z Twoich informacji. Pomimo tego, nie może on w sposób nieuczciwy przeciwstawiać się temu, co jest dla Ciebie słuszne i najlepsze. Przykłady takich czynności przetwarzania danych obejmują:

  • wszczynanie roszczeń prawnych oraz przygotowywanie naszej obrony w procedurach sądowych;
  • środki i procedury, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa technologii informacyjnej oraz systemu Spółki, zapobiegania potencjalnym przestępstwom, bezpieczeństwa aktywów, kontroli wstępu oraz środki zapobiegające nieupoważnionemu wstępowi;
  • wprowadzenie systemu monitoringu CCTV (np. w naszej siedzibie ze względów bezpieczeństwa);
  • środki zarządzania działaniami biznesowymi oraz dla dalszego rozwoju produktów i usług;
  • udostępnienie danych osobowych podmiotom należącym do naszej grupy lub podmiotom trzecim w celu aktualizacji/weryfikacji Twoich danych osobowych zgodnie z odpowiednimi ramami prawnymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy;
  • zarządzanie ryzykiem.
 4. Wyraziłeś/-aś zgodę

  Nasze przechowywanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie (z powodów innych niż przedstawione lub sugerowane w niniejszej Polityce, kiedy Twoja zgoda nie jest wymagana). Możesz wycofać zgodę w dowolnej chwili, jednakże ta decyzja nie wpłynie na jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych rozpoczęte przed otrzymaniem przez nas powiadomienia o wycofaniu zgody.

 5. W celu oceny stosowności naszych usług/produktów dla Klientów
 6. W celu dostarczania Ci produktów i usług lub informacji o produktach i usługach oraz przeglądu Twoich bieżących potrzeb

  Po pomyślnym otwarciu konta transakcyjnego lub subskrypcji na newsletter czy webinarium, będziemy musieli użyć Twoich danych osobowych w celu świadczenia naszych usług i wypełnienia naszych obowiązków względem Ciebie. W naszym uzasadnionym interesie jest także okresowy przegląd Twoich potrzeb w oparciu o naszą ocenę Twoich danych osobowych, aby upewnić się, że dostarczamy Ci najlepsze możliwe produkty i usługi.

 7. Aby pomóc nam udoskonalać nasze produkty i uslugi, w tym obsługę klienta, oraz rozwijać i wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi

  Okresowo możemy wykorzystywać dane osobowe, które dostarczyłeś/-aś nam poprzez korzystanie z naszych usług i/lub poprzez ankiety przeprowadzane wśród klientów, aby ulepszać nasze produkty i usługi. W naszym uzasadnionym interesie jest korzystanie w ten sposób z Twoich danych osobowych, aby zapewnić najwyższe standardy dostarczanych przez nas produktów i usług oraz pozostawać liderem rynku w sektorze usług finansowych.

  Śledzimy aktywność i zachowanie użytkowników, którzy uzyskują dostęp do witryny. Uzyskane w ten sposób dane pozwalają nam zapewnić bardziej efektywną obsługę użytkownika oraz umożliwiają skuteczne udzielenie mu pomocy lub porad w trakcie korzystania z naszej witryny. Zgromadzone informacje nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

 8. W celu stworzenia Twojego profilu

  Okresowo możemy wykorzystywać dane osobowe, które dostarczyłeś/-aś nam poprzez korzystanie z naszych usług i/lub poprzez ankiety przeprowadzane wśród klientów, aby ulepszać nasze produkty i usługi. W naszym uzasadnionym interesie jest korzystanie w ten sposób z Twoich danych osobowych, aby zapewnić najwyższe standardy dostarczanych przez nas produktów i usług oraz pozostawać liderem rynku w sektorze usług finansowych.

 9. W celu zbadania lub rozstrzygnięcia dochodzeń lub sporów

  Może zaistnieć potrzeba wykorzystania uzyskanych od Ciebie danych osobowych w celu zbadania kwestii lub rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, ponieważ naszym uzasadnionym interesem jest upewnienie się, że wszelkie kwestie i spory zostaną zbadane oraz rozstrzygnięte w sposób terminowy i efektywny.

 10. W celu zapewnienia zgodności z mającymi zastosowanie przepisami, nakazami sądowymi, innymi procedurami sądowymi lub wymogami wszelkich stosownych organów regulacyjnych

  Może zaistnieć potrzeba wykorzystania uzyskanych od Ciebie danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z mającymi zastosowanie przepisami, nakazami sądowymi, innymi procedurami sądowymi lub wymogami wszelkich stosownych organów regulacyjnych. Postępujemy w ten sposób nie tylko w celu zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi, ale również dlatego, że może być to naszym uzasadnionym interesem.

 11. Aby przesyłać Ci ankiety

  Okresowo możemy przesyłać Ci ankiety jako element procedury otrzymywania informacji zwrotnych od klienta. W naszym uzasadnionym interesie jest prośba o takie informacje zwrotne, aby upewnić się, że dostarczamy produkty i usługi o najwyższym standardzie. Jednakże, raz na jakiś czas, możemy poprosić Cię o uczestnictwo w innych ankietach. Jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy w oparciu o nią wykorzystywać Twoje dane osobowe zebrane w ramach takiej ankiety. Wszystkie odpowiedzi na jakiekolwiek wysłane przez nas ankiety, czy to w celu uzyskania informacji zwrotnych czy w innych celach, będą agregowane i poddawane depersonalizacji przed udostępnieniem wyników ankiety podmiotom trzecim.

 12. Analiza danych

  Nasze strony internetowe i e-maile mogą zawierać sygnalizatory sieci Web oraz znaczniki pikselowe lub inne narzędzia analizy danych, które pozwalają nam śledzić otrzymywanie korespondencji oraz liczyć użytkowników, którzy odwiedzili naszą stronę lub otworzyli otrzymaną od nas korespondencję. Możemy sumować Twoje informacje osobowe (takie jak historia transakcji) z informacjami osobowymi naszych klientów na zasadzie anonimowej (tj. po usunięciu identyfikatorów osobowych), aby uzyskać bardziej wnikliwą analizę statystyczną ogólnych schematów, pozwalającą na udoskonalanie naszych produktów i usług

  Jeśli Twoje informacje osobiste są całkowicie zanonimizowane, nie jest wymagana podstawa prawna, gdyż takie informacje nie stanowią już danych osobowych. Jeśli Twoje informacje osobiste nie są zanonimizowane, w naszym uzasadnionym interesie pozostaje ocena tych danych osobowych w celu upewnienia się, że dostarczane przez nas produkty i usługi odpowiadają potrzebom rynku.

 13. Cele marketingowe

  Możemy korzystać z Twoich danych osobowych, aby wysyłać do Ciebie komunikację marketingową przez e-mail lub telefonicznie lub w inny uzgodniony sposób (w tym za pomocą kampanii w mediach społecznościowych), aby upewnić się, że pozostajesz na bieżąco z naszymi najnowszymi produktami i usługami. Jeśli będziemy wysyłać do Ciebie komunikację marketingową, będziemy to robić w oparciu o Twoją zgodę lub w naszym uzasadnionym interesie.

  Nie ujawnimy Twoich danych żadnym podmiotom zewnętrznym w celu zezwolenia na ich bezpośrednie działania marketingowe względem Ciebie.

 14. Wewnętrzne cele biznesowe i prowadzenie rejestrów

  Może zaistnieć potrzeba przetwarzania Twoich danych osobowych w wewnętrznych celach biznesowych oraz w celach związanych z prowadzeniem rejestrów. Takie przetwarzanie odbywa się w naszych uzasadnionych interesach i jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Może to obejmować dowolny rodzaj komunikacji, jaką z Tobą utrzymujemy w związku z usługami i produktami, których Ci dostarczamy oraz naszymi relacjami z Tobą. Będziemy również prowadzić rejestr, aby upewnić się, że wywiązujesz się ze swoich zobowiązań umownych na podstawie umowy określającej nasze relacje z Tobą.

 15. Powiadomienia prawne

  W wielu sytuacjach prawo wymaga od nas, abyśmy powiadamiali Cię o zmianach w produktach, usługach lub przepisach. Możemy być zmuszeni poinformować Cię o zmianach warunków lub specyfikacji naszych produktów lub usług. Aby móc wysyłać do Ciebie takie powiadomienia prawne, musimy przetworzyć Twoje dane osobowe. Będziesz otrzymywać od nas takie informacje, nawet jeśli zdecydujesz się nie wyrażać zgody na otrzymywanie od nas informacji marketingowych.

 16. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

  Jeśli przejdziemy restrukturyzację lub jeśli część bądź cała nasza firma zostanie przejęta przez podmiot trzeci, być może będziemy zmuszeni lub zdecydujemy się wykorzystać Twoje dane osobowe w związku z tą restrukturyzacją bądź przejęciem. Może to obejmować udostępnienie Twoich informacji w ramach dochodzeń lub oświadczeń dotyczących zachowania należytej staranności na mocy umów prawnych. Wykorzystanie Twoich danych w ten sposób leży w naszych uzasadnionych interesach, pod warunkiem zachowania zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi wobec Ciebie.

 17. Bezpieczeństwo fizyczne

  Jeśli osobiście odwiedzisz którekolwiek z naszych biur lub nieruchomości, możemy korzystać w nich z systemu monitoringu CCTV, który zapisze Twój obraz ze względów bezpieczeństwa. Możemy również poprosić Cię o podanie danych kontaktowych, aby wpisać je do rejestru osób wchodzących na teren naszych biur danego dnia. Jest to procedura pozwalająca nam utrzymać bezpieczne środowisko pracy.

Spółka nie ujawni żadnych poufnych danych klienta stronom trzecim, za wyjątkiem następujących sytuacji: (a) w zakresie, jaki jest wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami; (b) jeśli wystąpi obowiązek ujawnienia; (c) jeśli nasze uzasadnione interesy wymagają ujawnienia; lub (d) na Twoją prośbę lub z Twoją zgodą lub Podmiotom opisanym w niniejszej Polityce. Spółka dołoży wszelkich starań, aby takie ujawnienie informacji przebiegało na zasadzie "wiedzy koniecznej", o ile organ regulacyjny nie wyda innej instrukcji. W takich okolicznościach Spółka poinformuje stronę trzecią o poufnym charakterze przekazanych informacji.

W ramach korzystania z Twoich danych osobowych w celach określonych powyżej, Spółka może ujawnić Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • innym podmiotom należącym do grupy
 • w celach biznesowych naszym partnerom i usługodawcom, w tym podmiotom trzecim takim, jak dostawcy usług biznesowych i doradcy specjalistyczni, z którymi podpisaliśmy umowy na świadczenie usług administracyjnych, finansowych, prawnych, podatkowych, zapewnienia zgodności z przepisami, ubezpieczeniowych, badawczych i innych;
 • pośrednikom finansowym, z którymi pozostajemy w relacjach biznesowych;
 • podmiotom biznesowym, instytucjom kredytującym, sądom, trybunałom i organom regulacyjnym, jak uzgodniono lub upoważniono na mocy prawa;
 • dostawcy usług płatniczych (payment service provider, PSP) i/lub instytucje bankowe w związku z kwestiami dotyczącymi wpłat/wypłat na/z kont transakcyjnych posiadanych w Spółce i/lub w celu rozpoczęcia dochodzenia dotyczącego takich spraw (np. wpłaty od osób trzecich); i
 • osobom upoważnionym przez Ciebie.

W przypadku, gdy Spółka ujawni Twoje dane osobowe podmiotom biznesowym, takim jak firmy obsługujące karty i inne płatności lub banki, w celu świadczenia usług wymaganych przez klientów, takie podmioty trzecie mogą przechowywać Twoje informacje, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań prawnych i innych obowiązków.

Co do zasady wymagamy, aby organizacje spoza Trading Point of Financial Instruments UK Limited, które pozyskują i przetwarzają dane osobowe, uznały obowiązek poufności tych informacji, zobowiązały się do poszanowania prawa osób fizycznych do prywatności i stosowały się do wszystkich właściwych przepisów dotyczących ochrony danych oraz niniejszej Polityki Prywatności. Podmioty trzecie świadczące usługi, takie jak kredytowe agencje informacyjne (w stosownych przypadkach), mogą prowadzić rejestr wyszukiwań przeprowadzonych w naszym imieniu oraz korzystać ze szczegółów wyszukiwania, aby udzielać wsparcia innym spółkom przeprowadzającym wyszukiwania. Należy zauważyć, że wykorzystywanie Twoich danych osobowych przez zewnętrzne podmioty trzecie działające jako administratorzy danych nie jest objęte niniejszą Polityką Prywatności i nie podlega naszym standardom i procedurom.

Klienci przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że Spółka może co pewien czas analizować dane zgromadzone podczas korzystania z naszej strony internetowej / stron internetowych lub pozyskane w inny sposób, na przykład poprzez wypełnienie kwestionariuszy, dla celów statystycznych w celu usprawnienia działalności Spółki.

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe na terenie Wielkiej Brytanii lub poza nią („Wielka Brytania”) do dowolnej z naszych spółek holdingowych i ich spółek zależnych lub dostawców usług (Podmioty przetwarzające dane). W zakresie, w jakim przekazujemy Twoje dane poza Wielką Brytanię, gwarantujemy, że takie przekazanie jest zgodne z prawem oraz że Podmioty przetwarzające dane w państwach trzecich są zobowiązane do przestrzegania rozporządzenia (UE) 2016/679 (brytyjskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i brytyjskiej ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r., unijnych przepisów o ochronie danych lub porównywalnych przepisów innych państw oraz do zapewnienia właściwych zabezpieczeń dotyczących przekazywania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 46 brytyjskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jeśli przekazujemy dane podmiotom przetwarzającym dane w USA, w niektórych przypadkach możemy opierać się na obowiązujących standardowych klauzulach umownych, wiążących regułach korporacyjnych lub innych równoważnych ustaleniach dotyczących zabezpieczeń.

W związku z powyższym Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez personel działający na terenie Wielkiej Brytanii lub poza nią, wykonujący pracę na rzecz naszej spółki, jednej z naszych spółek holdingowych i ich odpowiednich jednostek zależnych lub dla jednego z naszych dostawców. Do jego zadań należy m.in. wykonywanie Twoich żądań, przetwarzanie Twoich danych płatniczych oraz świadczenie usług wsparcia. Przesyłając swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie. Spółka podejmie wszelkie czynności niezbędne do zagwarantowania, że Twoje dane traktowane są w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

Systemy śledzenia stosowane na stronie internetowej / stronach internetowych Spółki mogą gromadzić dane osobowe w celu optymalizacji usług świadczonych obecnym/potencjalnym klientom. Strona internetowa gromadzi informacje w następujące sposoby:

 • Informacje dotyczące urządzenia

  Dzięki identyfikacji urządzenia, z którego uzyskano dostęp do strony internetowej / stron internetowych Spółki, możemy zapewnić użytkownikowi najbardziej odpowiednią wersję naszej strony internetowej / stron internetowych.

 • Informacje z rejestrów

  Zapis pewnych zachowań na stronie internetowej umożliwia Spółce śledzenie działań użytkownika, a tym samym rozwiązywanie wszelkich potencjalnych problemów.

 • Informacje dotyczące lokalizacji

  Wykorzystanie adresu IP użytkownika umożliwia nam dostosowanie do danej lokalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej w zależności od kraju użytkownika, a także ulepszenie funkcjonalności naszej strony internetowej / stron internetowych.

 • Pliki cookie

  Pliki cookie to pliki tekstowe z niewielką ilością danych przesyłane z naszej strony internetowej / stron internetowych do Twojej przeglądarki i przechowywane na twardym dysku Twojego komputera. Pliki cookie umożliwiają nam zwiększenie skuteczności naszej strony internetowej / stron internetowych, doskonalenie jej/ich funkcjonalności, śledzenie stron odsyłających (jeśli dotyczy) oraz ulepszanie naszych przyszłych kampanii reklamowych.

 • Przechowywanie lokalne

  W celu aktywacji konta transakcyjnego konieczne jest złożenie dokumentów uwierzytelniających poprzez Strefę Inwestora Spółki. Dokumenty te są przesyłane za pośrednictwem bezpiecznego 128-bitowego połączenia SSL i przechowywane w bezpiecznym miejscu.

Pliki cookie to pliki tekstowe z niewielką ilością danych przesyłane z naszej strony internetowej / stron internetowych do przeglądarki użytkownika i przechowywane na twardym dysku jego komputera podczas korzystania z naszej strony internetowej / stron internetowych, mogące zawierać unikatowy numer identyfikacyjny. Celem gromadzenia tych informacji jest zapewnienie bardziej odpowiedniego i efektywnego doświadczenia korzystania z naszej strony internetowej / stron internetowych, w tym prezentacja naszych stron internetowych zgodnie z potrzebami i preferencjami użytkownika.

Pliki cookie są stosowane na wielu stronach internetowych. Możesz dokonać wyboru, czy i jak będą akceptowane, poprzez zmianę ustawień i preferencji w swojej przeglądarce. Możesz nie uzyskać dostępu do niektórych części naszej strony internetowej / stron internetowych, jeżeli zdecydujesz się wyłączyć przyjmowanie plików cookie w przeglądarce, szczególnie w Strefie Inwestora Spółki oraz innych bezpiecznych sekcjach naszej strony internetowej / stron internetowych. Zalecamy w związku z tym włączenie akceptacji plików cookie, aby móc korzystać ze wszystkich naszych usług internetowych.

Ponadto, wykorzystujemy pliki cookie w funkcjach remarketingu w celu umożliwienia nam dotarcia do użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową / strony internetowe i wykazali zainteresowanie naszymi produktami i usługami. Okresowo możemy korzystać z usług sprzedawców zewnętrznych, takich jak Google i AdRoll, aby wyświetlać dla Ciebie nasze reklamy w internecie w oparciu o Twoje wcześniejsze korzystanie z naszej strony internetowej / stron internetowych. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z tej funkcji wykorzystania plików cookie przechodząc do strony Ustawień reklam Google oraz strony Rezygnacji DoubleClick, aby dokonać aktualizacji.

Spółka korzysta z plików cookie identyfikacji sesji oraz trwałych plików cookie. Pliki cookie identyfikacji sesji wygasają po określonym czasie lub po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie pozostają na twardym dysku przez dłuższy czas. Trwałe pliki cookie można usunąć postępując według instrukcji zawartych w pliku 'Pomoc' przeglądarki internetowej.

Jeśli chcesz poznać szczegóły naszej polityki dotyczącej plików cookie i sposobu ich działania, przeczytaj naszą Politykę Cookies dostępną tutaj.

W przypadkach, kiedy wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych wymaga Twojej zgody, zostanie ona dostarczona zgodnie z wyraźnymi pisemnymi warunkami, które regulują nasze relacje biznesowe (dostępne na naszej stronie internetowej / stronach internetowych, ze zmianami co pewien czas), lub inną umową, którą zawarliśmy z Tobą, lub jak określono w naszej komunikacji z Tobą.

Jeśli Twoją zgodę przyjmujemy za podstawę prawną do przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Ochrona prywatności Twoich danych jest dla nas priorytetem, bez względu na to, czy kontaktujesz się z nami osobiście, telefonicznie, mailowo, przez internet czy za pośrednictwem innych mediów elektronicznych. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez cały czas trwania naszych relacji biznesowych, przy użyciu bezpiecznych komputerowych baz danych i papierowej dokumentacji oraz innych form zapisu, i dołożymy wszelkich starań, aby chronić przechowywane informacje przed niewłaściwym użyciem, utratą, nieupoważnionym dostępem, modyfikacją i ujawnieniem.

Kiedy uznamy, że dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zgromadzone, usuniemy wszelkie szczegóły identyfikacyjne lub zniszczymy zapisy w bezpieczny sposób. Jednakże, możemy potrzebować zachować rejestry przez znaczący okres czasu (po tym, jak przestaniesz być naszym klientem). Na przykład, podlegamy prawom dotyczącym przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, które zobowiązują nas do przechowywania następującej dokumentacji przez okres pięciu (5) lat po zakończeniu relacji biznesowych z Tobą:

 • kopia dokumentów użytych w celu spełnienia zobowiązań należytej staranności wobec klienta;
 • zapisy transakcji przeprowadzonych z Tobą oraz dowody potwierdzające Twoją relację z nami.

Ponadto dane osobowe, które przechowujemy w formie zarejestrowanej komunikacji przeprowadzonej telefonicznie, elektronicznie, osobiście lub w inny sposób, będą przechowywane zgodnie z lokalnymi wymogami regulacyjnymi (tj. 5 lat po zakończeniu relacji biznesowych z Tobą lub dłużej w uzasadnionych interesach takich, jak rozstrzyganie sporu). Jeśli zrezygnowałeś/-aś z otrzymywania komunikacji marketingowej, będziemy przechowywać Twoje dane na liście wykluczeń, aby wiedzieć, że nie chcesz otrzymywać takiej komunikacji.

Możemy przechowywać Twoje dane przez okres dłuższy niż pięć (5) lat, jeśli nie będziemy mogli wykasować ich z powodów prawnych, regulacyjnych lub technicznych.

Prawa, które mogą Ci przysługiwać w związku z przechowywanymi przez nas Twoimi danymi osobowymi, zostały określone poniżej. Możesz skorzystać z tych praw, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres dpo.uk@trading.com.

Informacje i dostęp

Jeśli poprosisz nas o taką informację, potwierdzimy, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz które z nich przetwarzamy. Jeżeli o to zawnioskujesz, dostarczymy Ci kopię tych danych osobowych (wraz z innymi szczegółami) w terminie trzydziestu (30) dni od daty złożenia wniosku. Jeśli zażądasz dodatkowych kopii, możemy pobrać za tę usługę opłatę administracyjną w uzasadnionej wysokości.

Sprostowanie

Jest dla nas ważne, aby Twoje dane osobowe były aktualne. Podejmiemy wszelkie odpowiednie kroki, aby upewnić się, że Twoje dane osobowe pozostają dokładne, kompletne i aktualne. Jeśli przechowywane przez nas dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz prawo do ich sprostowania. Jeśli ujawniliśmy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, powiadomimy je o sprostowaniu. Jeśli zgłosisz taką prośbę, a jest to możliwe i zgodne z prawem, poinformujemy Cię o tym, komu udostępniliśmy Twoje dane osobowe umożliwiając Ci bezpośredni kontakt z tymi podmiotami.

Możesz poinformować nas w dowolnym momencie, iż Twoje dane osobowe uległy zmianie, wysyłając do nas e-mail na adres pl.support.uk@trading.com. Spółka dokona wówczas zmian danych osobowych zgodnie z podanymi instrukcjami. W celu złożenia takiego wniosku, w niektórych przypadkach może zajść potrzeba dostarczenia potwierdzających to dokumentów, tj. danych osobowych, do przechowywania których jesteśmy zobowiązani ze względów regulacyjnych lub prawnych.

Usunięcie

Możesz zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, na przykład, jeśli ich już nie potrzebujemy lub jeśli wycofasz swoją zgodę (jeżeli dotyczy), pod warunkiem, że nie mamy prawnego obowiązku zachowania tych danych. Taka prośba będzie podlegać wszelkim ograniczeniom przechowywania, których musimy przestrzegać zgodnie z odpowiednimi przepisami i regulacjami, oraz sekcji Przechowywanie Twoich danych osobowych i okres przechowywania. Jeśli ujawniliśmy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, powiadomimy je o ich usunięciu w sytuacjach, kiedy będzie to możliwe. Jeśli zgłosisz taką prośbę, a jest to możliwe i zgodne z prawem, poinformujemy Cię o tym, komu udostępniliśmy Twoje dane osobowe umożliwiając Ci bezpośredni kontakt z tymi podmiotami.

Ograniczenia w przetwarzaniu

Możesz zażądać od nas ‘zablokowania’ lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, na przykład, jeśli zakwestionujesz dokładność tych danych lub sprzeciwisz się przetwarzaniu ich przez nas. Nie powstrzyma nas to od przechowywania Twoich danych osobowych. Poinformujemy Cię, zanim zdecydujemy nie zgodzić się z żądanym ograniczeniem. Jeśli ujawniliśmy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, powiadomimy je o tym ograniczeniu, jeśli będzie to możliwe. Jeśli zgłosisz taką prośbę, a jest to możliwe i zgodne z prawem, poinformujemy Cię o tym, komu udostępniliśmy Twoje dane osobowe umożliwiając Ci bezpośredni kontakt z tymi podmiotami.

Przenoszenie danych

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (brytyjskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) i brytyjską ustawą o ochronie danych osobowych z 2018 r. przysługuje Ci prawo, w określonych okolicznościach, do uzyskania danych osobowych, które nam przekazałeś/-aś (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) oraz ich ponownego wykorzystania w innym miejscu bądź zażądania od nas przeniesienia tych danych do wskazanego przez siebie podmiotu trzeciego.

Sprzeciw

Możesz zażądać od nas zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych, co uczynimy, jeśli:

 • polegamy na własnych lub cudzych uzasadnionych interesach, aby przetwarzać Twoje dane osobowe, z wyjątkiem sytuacji, w której możemy przedstawić przekonujące argumenty prawne do ich przetwarzania;
 • przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego; lub
 • przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach badawczych, chyba że mamy podstawy przypuszczać, że takie przetwarzanie jest niezbędne lub rozsądne w realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym (na przykład przez organ regulacyjny lub organ ścigania).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Jeśli podjęliśmy decyzję dotyczącą Ciebie jedynie w oparciu o zautomatyzowany proces (np. poprzez automatyczne profilowanie), co wpływa na Twoją możliwość korzystania z naszych usług lub ma na Ciebie inny znaczący wpływ, możesz poprosić o niepodleganie takim decyzjom, chyba że wykażemy, że taka decyzja jest konieczna do zawarcia bądź wykonywania umowy zawartej między nami. Jednak nawet w takim przypadku możesz zakwestionować taką decyzję i zażądać interwencji ludzkiej. Możemy nie być w stanie dostarczać Ci naszych usług i produktów, jeśli wyrazimy zgodę na takie żądanie (tj. zakończymy naszą relację biznesową z Tobą).

Jeżeli nie życzysz sobie, abyśmy wykorzystywali Twoje dane osobowe, musisz poinformować o tym Spółkę wysyłając do nas e-mail na adres dpo.uk@trading.com. W takim przypadku możemy nie być w stanie dostarczać żądanych przez Ciebie informacji, usług i/lub produktów, przy czym Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, wysyłając e-mail na adres dpo.uk@trading.com.

Ze względu na brak siedziby w Unii Europejskiej („UE”) dla osób z tego regionu ustanowiliśmy przedstawiciela na Cyprze. Można zgłaszać do niego wszelkie ewentualne problemy i zapytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, niniejszą Polityką prywatności i Polityką plików cookie. Siedziba naszego przedstawiciela na region UE, spółki Trading Point of Financial Instruments Ltd, znajduje się pod następującym adresem: 12, Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor, 3042 Limassol, Cypr. Aby bezpośrednio skontaktować się z biurem przedstawiciela, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: eurep@trading-point.com.

Spółka zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych zgodnie z zasadami i przepisami oraz, gdy Spółka uzna, że ujawnienie ich jest niezbędne w celu ochrony naszych praw i/lub stosowania się do postępowania sądowego i/lub innych postępowań, postanowień sądowych, procesów prawnych wytoczonych przeciwko lub przez rządowe, międzyrządowe i/lub inne organy regulacyjne. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub utratę danych osobowych i/lub inne uchybienia na stronie internetowej / stronach internetowych Spółki, do których Spółka nie ma dostępu lub nad którymi nie ma kontroli. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem lub nieuprawnione użycie danych osobowych na skutek niewłaściwego użycia lub zgubienia haseł, zaniedbania lub złośliwych interwencji i/lub innych uchybień spowodowanych Twoimi działaniami lub działaniami osoby upoważnionej przez Ciebie (bez względu na to, czy takie upoważnienie jest dozwolone przez warunki naszej relacji prawnej z Tobą czy nie).

Nasza Polityka Prywatności jest regularnie weryfikowana w celu uwzględnienia wszelkich nowych wymogów, technologii i jakichkolwiek zmian w naszej działalności i praktykach oraz zapewnienia jej zgodności ze zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym. Wszelkie posiadane przez nas dane osobowe będą podlegać postanowieniom zawartym w ostatniej wersji naszej Polityki Prywatności.

Jeżeli zdecydujemy się zmienić naszą Politykę Prywatności, opublikujemy te zmiany w niniejszym oświadczeniu o Polityce Prywatności oraz w innych miejscach, które uznamy za stosowne, abyś był/-a świadomy/-a jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach je ujawniamy.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące któregokolwiek aspektu naszych praktyk ochrony prywatności, możesz złożyć reklamację. Zajmiemy się nią bezzwłocznie. Aby złożyć reklamację, wyślij do nas e-mail na adres complaints.uk@trading.com.

Jeżeli nasza odpowiedź nie okaże się dla Ciebie zadowalająca, masz prawo złożyć skargę do naszego organu nadzorczego – urzędu Information Commissioner's Office (Komisarza ds. informacji, “ICO”). Szczegółowe informacje na temat metody dalszego postępowania uzyskasz na stronie internetowej ICO pod adresem https://ico.org.uk/make-a-complaint lub pod ich numerem telefonu 0303 123 1113.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, wyślij do nas e-mail na adres pl.support.uk@trading.com lub dpo.uk@trading.com.

Transakcje CFD wiążą się z wysokim ryzykiem straty