Trading.com live chat

Klikając przycisk "Rozpocznij chat", wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem usługi Live Chat przez Trading Point of Financial Instruments UK Limited zgodnie z Polityką prywatności Firmy w celu uzyskania pomocy od naszego Działu Wsparcia Klienta.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem Strefy Inwestora lub wysyłając e-mail na adres pl.support.uk@trading.com.

Wszystkie przychodzące i wychodzące rozmowy telefoniczne, a także wiadomości elektroniczne (w tym wiadomości przesyłane za pośrednictwem czatu oraz wiadomości e-mail) między tobą a nami będą rejestrowane i przechowywane w celu monitorowania jakości oraz do celów szkoleniowych i regulacyjnych.

Wprowadź swoje dane poniżej. Jeżeli jesteś naszym klientem, proszę wprowadź swój numer konta, aby móc efektywniej pomóc.

Kalendarz ekonomiczny

Korzystaj z Kalendarza ekonomicznego Trading.com i bądź na bieżąco z wydarzeniami, które mogą mieć istotny wpływ na rynki.

Wyeliminuj szum w tle i skoncentruj się na wydarzeniach, które bezpośrednio wpływają na twoje transakcje. Bądź na bieżąco z nadchodzącymi wydarzeniami i ich potencjalnymi skutkami. Sprawdzaj wcześniejsze wyniki i oczekiwania względem nadchodzących publikacji danych.

Wskaźniki ekonomiczne

Wydarzenia makroekonomiczne to jedne z najważniejszych czynników napędzających zmienność rynku. Obejmują punkty danych takie jak stopa bezrobocia, produkt krajowy brutto i sprzedaż detaliczna. Aby osiągać sukcesy w tradingu, szczegółowo śledź takie wydarzenia i odpowiednio planuj swoją strategię.
Do tego właśnie służy nasz Kalendarz.

Poniżej znajduje się krótki przegląd najważniejszych wskaźników:

Wskaźnik zaufania konsumentów (CCI) mierzy ufność konsumencką i siłę nabywczą w cyklu miesięcznym. Dane są średnią odpowiedzi udzielonych przez ponad 5 000 gospodarstw domowych. Wskaźnik ten jest wyznacznikiem zdrowia ekonomicznego, a jego niskie wyniki sugerują osłabienie gospodarki.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) mierzy zmiany cen ponad 200 towarów i usług konsumpcyjnych. Dane te stanowią prognozę statystyczną i są stosowane jako wskaźnik inflacji.

Ten publikowany co miesiąc punkt danych odzwierciedla zamówienia na dobra trwałe złożone u krajowych producentów. Służy jako wyznacznik zdrowia gospodarczego, a jego wysoki odczyt sugeruje wzrost gospodarczy.

Wskaźnik kosztów zatrudnienia (ECI) to kwartalny raport informujący o zmianach w wynagrodzeniach, w tym w pensjach i świadczeniach pracowniczych. Jest wskaźnikiem zdrowia gospodarczego i inflacji, ponieważ wzrastające wynagrodzenia świadczą o rozwoju gospodarki i wzroście inflacji.

Jeden z najuważniej śledzonych punktów danych, Produkt krajowy brutto (GDP) mierzy całkowitą wartość towarów i usług krajowych w określonym okresie czasu. Jest to wyznacznik rozwoju gospodarczego i standardu życia.

Deflator PKB umożliwia bezpośrednie porównanie aktywności gospodarczej między poszczególnymi latami. Mierzy zmiany w cenach towarów i usług konsumpcyjnych skorygowane o stopę inflacji.

Publikowany co miesiąc Wskaźnik produkcji przemysłowej (IP) mierzy poziom produkcji dóbr przemysłowych z fabryk, kopalni i innych przedsiębiorstw. Może być wykorzystywany jako wskaźnik wzrostu w pewnych gałęziach przemysłu, a także jako wyznacznik zdrowia gospodarczego.

Publikowany co miesiąc wskaźnik IPCU mierzy aktywność gospodarczą, analizując dane produkcji przemysłowej za poprzedni miesiąc. Jest wykorzystywany jako wskaźnik wydajności w pewnych gałęziach przemysłu.

Bilans handlowy mierzy różnicę między wszystkimi eksportowanymi a importowanymi dobrami i usługami. Służy jako wyznacznik zdrowia gospodarczego, ale może również zasygnalizować potencjalną dewaluację waluty.

Raport Instytutu Badań Gospodarczych (IFO) to badanie oparte na danych od ponad 7 000 niemieckich liderów biznesu, które wykorzystywane jest do oceny obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej w Niemczech i całej Europie.

Dawniej znany jako Wskaźnik Krajowego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki, ISM jest publikowany co miesiąc i ocenia ogólny stan gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem sektora wytwórczego. Dane pochodzą z sondaży przeprowadzonych w ponad 250 przedsiębiorstwach i zawierają informacje na temat zleceń, produkcji i zatrudnienia.

Jeden z najuważniej śledzonych punktów danych, Nowo utworzone miejsca pracy z wyłączeniem rolnictwa (NFP) to comiesięczny raport identyfikujący zmiany w danych dotyczących zatrudnienia w przedsiębiorstwach w Stanach Zjednoczonych z wyłączeniem przemysłu rolnego. Jest to wyznacznik rozwoju gospodarczego i inflacji.

Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI) mierzy zmiany w cenach sprzedaży otrzymywanych przez krajowych producentów towarów i usług w określonym okresie czasu. Obejmuje wszystkie towary produkowane w kraju, a wyklucza eksport. Raport jest wykorzystywany jako wskaźnik inflacji.

Publikowany co miesiąc Wskaźnik menedżerów logistyki (PMI) ocenia kierunek trendów gospodarczych w sektorze wytwórczym. Jest oparty na sondażach przeprowadzanych wśród menedżerów w wielu branżach i służy jako wskaźnik wzrostu gospodarczego.

Comiesięczny raport, który mierzy wartość produktów sprzedawanych w sektorze detalicznym. Wykorzystywany do oceny wzorców wydatków konsumenckich Handel detaliczny może sugerować nadchodzące trendy ekonomiczne i być wskaźnikiem inflacji.

Tankan, jeden z najważniejszych japońskich wskaźników, to kwartalny raport odzwierciedlający stan japońskiej gospodarki. Może mieć znaczący wpływ na rynki walutowe i papierów wartościowych.

Mierzy liczbę osób bezrobotnych w danym kraju w konkretnym momencie. Wskaźnik ten jest wyliczany poprzez podzielenie liczby osób bezrobotnych przez całkowitą cywilną siłę roboczą. Może mieć istotny wpływ na stopy procentowe i jest wykorzystywany jako wyznacznik zdrowia gospodarczego.