Trading.com live chat

Klikając przycisk "Rozpocznij chat", wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem usługi Live Chat przez Trading Point of Financial Instruments UK Limited zgodnie z Polityką prywatności Firmy w celu uzyskania pomocy od naszego Działu Wsparcia Klienta.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem Strefy Inwestora lub wysyłając e-mail na adres pl.support.uk@trading.com.

Wszystkie przychodzące i wychodzące rozmowy telefoniczne, a także wiadomości elektroniczne (w tym wiadomości przesyłane za pośrednictwem czatu oraz wiadomości e-mail) między tobą a nami będą rejestrowane i przechowywane w celu monitorowania jakości oraz do celów szkoleniowych i regulacyjnych.

Wprowadź swoje dane poniżej. Jeżeli jesteś naszym klientem, proszę wprowadź swój numer konta, aby móc efektywniej pomóc.

Dokument zawierający kluczowe informacje

Przeznaczenie "Dokumentu zawierającego kluczowe informacje" (KID): Ten KID zawiera kluczowe informacje na temat produktu inwestycyjnego opisanego poniżej. Nie jest to materiał marketingowy. Podanie tych informacji jest wymagane przez prawo, aby pomóc inwestorowi w zrozumieniu charakteru, ryzyka, kosztów oraz potencjalnych zysków i strat związanych z tym Produktem oraz w porównaniu go z innymi produktami.

Idea powstania Trading.com wywodzi się z identyfikacji wyraźnej luki między produktami rynku międzybankowego a produktami dostępnymi dotychczas na rynku detalicznym.

Produkt - Kontrakt różnicy kursowej (CFD) na USDCNH#

Ten Produkt może być przedmiotem obrotu pozagiełdowego (OTC).

Twórca PRIIP:
 • Nazwa: Trading Point of Financial Instruments UK Limited ("Firma")
 • Strona internetowa: Trading.com
 • Numer telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje: +44 (0) 203 150 1500
 • Organ nadzorczy: Financial Conduct Authority (FCA)

Ten dokument zawierający kluczowe informacje zaktualizowano dnia 03.01.2022.

Zamierzasz kupić produkt, który jest złożony i może być trudny do zrozumienia.

Czym jest ten produkt?

Ten Produkt może być przedmiotem obrotu pozagiełdowego (OTC).

 • Typ

  Ten Produkt jest instrumentem finansowym następującej kategorii: kontrakt CFD na Para walutowa.

 • Cele

  Ten produkt powoduje lewarowaną ekspozycję na zmiany wartości bazowego aktywa (tj. USDCNH# Para walutowa).
  Na zysk wpływa przede wszystkim cena i zmienność instrumentu bazowego, zakres zastosowanej przez inwestora dźwigni finansowej oraz powiązane koszty transakcji. Cena instrumentu bazowego jest napędzana podażą i popytem, na które wpływają różne czynniki, takie jak ważne wydarzenia polityczne (np. wybory, referenda, itd.), ogłoszenia banku centralnego, rozwój sytuacji gospodarczej i geopolitycznej oraz zachowanie inwestorów.
  Pozycje na tym produkcie mogą być otwierane i zamykane 24 godziny na dobę od niedzieli od godziny 22:05 czasu GMT do piątku do godziny 21:50 czasu GMT.
  Ten produkt NIE jest objęty minimalnym okresem utrzymywania.

 • Zamierzony inwestor detaliczny

  Transakcje na tym Produkcie nie będą właściwe dla wszystkich. Z tego Produktu powszechnie korzystają osoby, które chcą uzyskać krótkotrwałą ekspozycję na instrumenty/rynki finansowe; przeprowadzają transakcje pieniędzmi, na których stratę mogą sobie pozwolić, posiadają zdywersyfikowany portfel inwestycji i oszczędności, mają wysoką tolerancję ryzyka i rozumieją ryzyko oraz jego działanie związane z transakcjami opartymi na depozycie zabezpieczającym (margin trading).

 • Termin

  Ten produkt nie posiada daty zapadalności ani daty wygaśnięcia.

Jakie są ryzyka i co mogę otrzymać w zamian?

Ogólny wskaźnik ryzyka (SRI):

SRI to wytyczne poziomu ryzyka tego Produktu w porównaniu z innymi produktami. Przedstawia, jakie jest prawdopodobieństwo, że Produkt przyniesie straty spowodowane ruchami cen na rynkach. Nasza klasyfikacja tego Produktu to 7 na 7, a zatem jest to klasa najwyższego ryzyka.

Istnieje możliwość utraty całej inwestycji, jeśli nie ustawisz limitu straty finansowej (Stop Loss) wynikającej z Twojej inwestycji. Ponadto, inwestycja może zostać utracona, jeśli Firma nie jest w stanie wypłacić środków. Jednakże, możesz skorzystać z systemu ochrony konsumentów (patrz sekcja "Co się stanie, jeśli nie możemy Ci zapłacić"). Możliwe jest, że wymagane będą dodatkowe dopłaty inwestycyjne do inwestycji początkowej celem uniknięcia automatycznego zamknięcia otwartych pozycji.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
images
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
image
Ten produkt jest wysoce płynny i Firma nie określa okresu utrzymywania pozycji zarówno w przypadku pozycji kupna, jak i sprzedaży. Klienci mogą otwierać/zamykać transakcje w wybranym przez siebie momencie, pod warunkiem, że rynki są otwarte.
Prawdopodobne scenariusze wyników

Nie można dokładnie przewidzieć zmian, jakie zajdą na rynku w przyszłości. Scenariusze przedstawione w tabeli 2 mają jedynie charakter orientacyjny i dotyczą niektórych wyników możliwych do uzyskania na podstawie ostatnich stóp zwrotu. Rzeczywisty zwrot z inwestycji może być niższy.

Wyniki mogą być różne w zależności od wyników rynku i okresu utrzymywania CFD. Scenariusz skrajny przedstawia ekstremalnie niesprzyjający rozwój sytuacji w oparciu o dane historyczne. Maksymalna strata to strata całej inwestycji. Wyniki przedstawione są po odliczeniu wszystkich kosztów produktu, ale bez uwzględnienia osobistych kosztów podatkowych.

Założenia wykorzystane w analizie wyników opisano poniżej:

CFD na USDCNH#
Tabela 1
Inwestycja
1 000,00 €
Okres utrzymywania
1 dzień
Wartość nominalna transakcji
20 000,00 €
Dźwignia
20
Wymóg depozytu zabezpieczającego
1 000,00 €
Wykorzystany depozyt
1 000,00 €
Scenariusze
Tabela 2
Długi scenariusz wyników
Sprzyjający
Saldo
1 059,41 €
Zwrot
+ 6%
Zysk / Strata
+ 59,41 €
Umiarkowany
Saldo
989,61 €
Zwrot
- 1%
Zysk / Strata
- 10,39 €
Niesprzyjający
Saldo
925,71 €
Zwrot
- 7%
Zysk / Strata
- 74,29 €
Skrajny
Saldo
824,61 €
Zwrot
- 18%
Zysk / Strata
- 175,39 €
Krótki scenariusz wyników
Sprzyjający
Saldo
1 061,09 €
Zwrot
+ 6%
Zysk / Strata
+ 61,09 €
Umiarkowany
Saldo
992,75 €
Zwrot
- 1%
Zysk / Strata
- 7,25 €
Niesprzyjający
Saldo
927,80 €
Zwrot
- 7%
Zysk / Strata
- 72,20 €
Skrajny
Saldo
822,33 €
Zwrot
- 18%
Zysk / Strata
- 177,67 €

Co się dzieje, jeśli Trading Point of Financial Instruments UK Limited nie jest w stanie wypłacić należności?

Wszystkie pieniądze klientów w posiadaniu Firmy przechowywane są na odrębnych kontach bankowych, oddzielnie od funduszy własnych Firmy, i zabezpieczone przez europejskie instytucje kredytowe o wysokim ratingu. Firma przeprowadza codzienne wewnętrzne i zewnętrzne uzgodnienia zgodnie z wymogami FCA i przepisami CASS 7, aby zapewnić utrzymanie adekwatnych sum na kontach gotówkowych klientów na pokrycie wszystkich kosztów klientów.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy Firma nie jest w stanie wypłacić środków, klient może skontaktować się z systemem gwarancyjnym Financial Services Compensation Scheme (FSCS). FSCS jest brytyjskim funduszem statutowym ostatecznego rozwiązania dla klientów firm świadczących usługi finansowe. Oznacza to, że FSCS może wypłacić odszkodowanie w kwocie do 85 000 GBP na osobę na firmę, jeśli firma świadcząca usługi finansowe nie jest w stanie zaspokoić roszczeń z tego tytułu. Faktyczny poziom wypłaconego przez FSCS odszkodowania będzie oparty o roszczenie klienta. FSCS jest niezależnym organem, powołanym na mocy Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku (FSMA), której podlega Firma jako jednostka posiadająca licencję i nadzorowana przez FCA (FRN: 705428).

Jakie są koszty?

Poniższa tabela przedstawia różne typy kategorii kosztów
Kontrakty cash i futures
Koszty jednorazowego wejścia i wyjścia
Prowizja
Nie dotyczy
Spread
Spread to różnica między ceną sprzedaży a ceną kupna. Jest to koszt ponoszony przy każdym otwarciu i zamknięciu transakcji. Informacje o spreadach znajdują się na stronie internetowej Firmy
Tylko kontrakty cash
Bieżące koszty
Dzienne koszty utrzymywania instrumentów (swapy)
Opłata jest pobierana z Twojego konta za każdą noc utrzymywania otwartej pozycji. Oznacza to, że im dłużej pozycja jest utrzymywana, tym więcej kosztuje. Informacje o swapach znajdują się na stronie internetowej Firmy

Jak długo powinienem utrzymywać otwartą pozycję i czy mogę wypłacić pieniądze wcześniej?

Transakcje na produktach CFD wiążą się z istotnym ryzykiem, wynikającym z częstymi ruchami rynku i zmianami cen. Klienci mogą otwierać/zamykać transakcje, kiedy uznają to za słuszne, pod warunkiem, że rynki są otwarte. Firma nie narzuca okresu utrzymywania dla żadnej pozycji, bez względu na to, czy jest to pozycja kupna czy sprzedaży. Klient może ustawić poziomy Stop Loss i Take Profit, aby zminimalizować ryzyko dużych nieoczekiwanych ruchów.

Klienci mogą wypłacić całkowite saldo w dowolnie wybranym przez siebie momencie, jeśli na ich koncie transakcyjnym nie ma otwartych pozycji. W przypadku, gdy są na nim otwarte pozycje, klient może wypłacić dowolną kwotę przekraczającą depozyt zabezpieczający wymagany dla tej konkretnej transakcji, tj. "wolne środki". Żądania wypłaty można składać w Strefie Inwestora na stronie internetowej Firmy.

W jaki sposób mogę złożyć reklamację?

Kroki składania reklamacji: Klienci, którzy chcą złożyć skargę, muszą wypełnić i złożyć odpowiedni formularz, wysyłając go na podany poniżej adres email wraz ze wszelkimi istotnymi informacjami.

Adres e-mail: complaints.uk@trading.com

Formularz reklamacyjny jest dostępny w "Strefie Inwestora" na stronie internetowej Firmy.